Pages

Tuesday, 22 July 2014

Huballi Call Girl Magala Jote Nanna Maduve In Kannada

Hi friends nanu first time nimajote nana jevanad nijavad stoei heltha idine My name
Vishu form karanatak Gadag Distic near in hubali nanu obba business men nana age 27
e kathe 3 varshd hindina kate nana jivand modal sex anubva kuda howdu agen Divas
nanu just nana colleg deys mugesi nana business start madi de adu thumab profit nali
naditah itu so nana ge enu problem iralila but nana ge sex mad beku antha thumba

Ase ithu nanu colleg days nali hudagir jote beri teralila so hagage nana ge girlfriends
iralila adke nanu thumba bejar patkolta ide adan nana obb friend jote helkonde nanu
sex mad beku ena madli antha adke avnu call grl kade hogi madu anada so nana ge adu
ishta agglia yake andre HIV barbhudu antha nanu headri beda ande adke avnu ella nana
ge kelavu aunty gothu avru ella call girls avra henu makalu inu yar jote sex madilla
antha nana ge
Chan ge gothu ninu antha var jote sex madu anda bekadre nanu ninage avr jote matha
nadi kodusuthe ne anda nanu adke ok ande. Ondu dina nanu nana friend jote hubali ge
hodevu so ali ondu aunty mane ge ho ge nana friend aunty jote ella matadi set madi da
avlu avl maglnu nana ge thorisi dalu nanu avalnu nodida kudale oppi bite ok ande yake
andre avlu nodoke olle kannda actress Ramy thara idlu aval age 18 inu yaru kuda avla
sela open madiralila aunty nanu oke anda thakshan ivalu beku andre
One day ge 20000 rupes koda beku andlu nanu swalpa think madoke start madi de nana
friend helida 1st time andere kodbeku kotu bidu anda nanu sex madbeku ano hatah dali
oke ande 20000 aunty ge kotbite so avlu ondu olle lodg adres kotalu nanu kalesidu
antha heli nimage enu problm ilade
Nimage room sigute andlu mate nana maglanu jopan agi nodkole avldu first time enu
problem made kalsi kodi antha heli nama na kalisi kotalu. Nanu mate avlu sorry
nimage avla hesru helodu maret bite aval Name shriraksha antha. Nanu shriraksha jote
avla amma minas aunty heli ro Lodg ge hortevau nanu aval na car nali matadi soke start
madi de

Me: hi nivu study madtira antha keli de
Shriraksha: howdu nanu PUC 1yer andlu
Me: ho good so nivu next puc mugd mele enu madbeku natha ide ri
Shriraksha: nodabeku nama amma puc madi soke beda antha idlu inu munde study
madoke aguto elvao gotiala nanu kuda avlu call girl mad beku antha ida le
Me: nanu yake nimage ishta illa va nivu study madbeku natha idira

Shri: howdu nana ge call grl ago ishta illa
Me:mathe nanan jote yake bartha idira mate
Shri: adu nana ge study mado ke 15000 amount beku adke nama amm amount kodu
antha kelidre ninu yar jote adru malko ninange eshtu beku ashtu amount kodtine ne illa
andre kodala andlu nanu mansu gati madkondu oke ande nanu first time ondu hudugan
jote malkola ke hogatha idine nodi

Nana ge aval bage swalpa ayyo antha anistu call grls henu makala jivana esthu problm
iruthe antha bejar aethu
Me: shri nivu yake oppikondri nima jivan halu agi hogi biduthe alla
Shri: nama hnatha family kathe ne isthu enu mado ke aggla nanu study mad beku andre
idane madle beku
Me: beda nivu nana jote sex mado du beda nima hantha olle hudagi jivana hal ag bardu

Shri: thanks ri but nivu bitare nana ge nana amma bere yardru jote yali malkole ke
helatha le
Me: beda nivu inu alii ero du beda nivu ondu girls hostel nali ire nanu nimage help
mad thi ne nima amma na jote nanu matad thi ne
Shri: beda beda nimage yake thondre nivu thumba olevaru nima ge yake nanan inda
problma beda andlu ashtoti ge agal e nana car lodg ge banthu so time kuda nigth 9:30
agi thu nanu shri ge helide Nodi shri nigth 9:30 age de marali nima mane hoga beku
andre nigth thumaba hothu aguthe yake ande navu hubali enda

Yallapur ano jagake bandi de vi elli yava problma kuda ella. Nivu night navu night
harting madi mornig haoga na ande adke avlu ok andlu nanu room book madi de so
nanu avlu onde room nali ira beka aethu yake andre room onde kahili ithu so nanu ok
ande nigth dinner room ale odra madi dinner madi de vu mathe nanu avlu olle friends
agi bite you nange avla nu nodi sex mad beku

Antha thumaba ashe but nange avl prsonl problm nodi beda anistha ithu nanu nanu bed
meli malkonde avlu sofada mle malkodilu nanu avle nodtha full sex mood ali think
madoke start madi de nanu ival na maduve agi bitar hege antha think madi avla na keli
bite nivu yake nanan maduve aga bhardu ande avlu

Shri: beda nanu call girl maglu nanu nima nu maduve adre samaj nima bage enu think
madla beda nivu olle avru nima life naninda hal ago du beda
Me: nima ge nanu ishta agi dia na heli modalu
Shri: nachikeinda ok

Me: mate yake nivu maduve beda anthira smajad bage nivu think madbedi nda ne elaa
nanu nodi koluthe ne maduve ada meli nanu niman study help mad thi ne antha heli
aval kede ho avl hathira kuluthu konde avlu nana nachi keinda nodutha helidalu nima
hanatha olle mansu iro ru siaga beku nadre nanu thumaba lucky

Nanu nidana agi avlna thibikondu bite avlu kuda nana thbikondalu nanu aval lips ge
lips to lips kotu bite so navu full mud nali bandu obranu obaru ghati agi thabi kondu
kiss kodatha ne idev nanu nidan agi avla molegalnu hicha ktha avlanu bed meli malgi si
de avla dres open madi de nanu kuda avla dress open madi ibaru neked agi obari gobaru
kiss stat madidevu nanu avla
Mole hicha kutha avala mole nekalu star madi de avla one samne oh oh oh antha
nanralu start madidalu nanu aval eradu kai galunu melake madi avla baglu armpit
vasne smell notha ide nange mai bise ag thoda githi nau avl armpit ge kiss kodalu star
madi de avlu kuda enjoy madoke shur madidlu nana thune aval bai ali haki chipoke
helide avlu beda andlu nanu avla thull
Oll ge nanan thune itu press madoke shur madi de but tite ageroda inda swalp time
tongdthu nanu avll thull olge nana thune adi soke start madi de avlu kida nana jote
enjoy madtah idlu ha ha haha haha haha haha antha kugtha idlu nanu nana speed jor
madi de ibaru ote ge out agi bithu swlp time ibaru obari obaru thabikondu malkodevu.

No comments:

Post a Comment